Mbahet takimi i dytë i Ekipit Punues për Hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për EE

Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë ka mbajtur sot  takimin e dytë  të Ekipit Punues për Hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë ( PKVEE), i cili takim është udhëhequr nga kryeshefi i Agjencisë së Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, Arsim Kuliqi.

Në këtë takim kanë marrë pjesë përfaqësues nga: Zyra e Kryeministrit të Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Integrimeve Evropiane, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministria e Shëndetësisë, QKUK, Ministria e Financave, KEK, KOSTT, GFA dhe GIZ KEEP.

Gjatë takimit u prezantuan rezultatet e mbledhura deri më tani rreth kursimeve të arritura në periudhën raportuese 2016-2018. Gjithashtu u prezantua një pasqyrë e masave të efiçiencës së energjisë të identifikuara për PKVEE-në e katërt, si dhe një pasqyrë e statusit të zbatimit të Direktivës për Efiçiencë të Energjisë.

Hartimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë 2019-2021 mbështetet nga projekti “Mbështetje për Zbatimin e Pakos së 3-të të Energjisë me fokus në Efiçiencën e Energjisë dhe Burime të Ripërtëritshme”, i financuar nga BE. PKVEE 2019-2021 parashihet të dorëzohet në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në qershor të këtij viti.