Misioni

Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë – AKEE është organi qendror i administratës shtetërore përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të efiçiencës së energjisë.

Agjencia po udhëzon komunat se si të zhvillojnë planet, se si  t’i monitorojnë ato pasi të jenë zbatuar masat e efiçencës së energjisë, që është një faze shumë e rëndësishme e gjithë procesit.

Sektori për Planifikim

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. 1.1 Ofron mbështetje për komunat për zbatimin e planeve komunale për efiçiencën e energjisë;
  1.2 Ofron mbështetje në hartimin e legjislacionit për çështjet që kanë të bëjnë me efiçiencën e energjisë;
  1.3 Bashkëpunon me ministrinë përgjegjëse për ndërtim, për certifikimin energjetik të ndërtesave;
  1.4 Përcjellë aktivitetet në Traktatin e Komunitetit të Energjisë lidhur me efiçiencën e energjisë dhe zbaton vendimet që merren.

 2. Udhëheqësi i Sektorit për Planifikim raporton tek Drejtori i Përgjithshëm.

 3. Numri i të punësuarve në Sektorin për Planifikimit është dy (2).

Udhëheqës i Sektorit për Planifikim;

Bujar Sekiraqa

bujar.sekiraqa@rks-gov.net

038 / 200 / 215 / 55

Zyrtare e Lartë për Planifikim dhe Zhvillim

Shqype Morina

shqype.morina@rks-gov.net

038 / 200 / 215 / 55

Sektori për Promovim dhe Zhvillim të Projekteve

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. 1 Bashkëpunon me akterët relevantë në funksion të promovimit të efiçiencës së energjisë;
  1.2 Siguron zbatimin e programeve të fushatave promovuese për efiçiencën e energjisë;
  1.3 Bashkëpunon me institucionet qendrore dhe lokale dhe me entitete tjera të interesuara për zhvillimin e fushatave promovuese për efiçiencën e energjisë;
  1.4 Mirëmban ueb faqen e Agjencisë.
 2. Udhëheqësi i Sektorit për Promovim dhe Zhvillim të projekteve raporton tek Drejtori i Përgjithshëm.
 3. Numri i të punësuarve në Sektorin për Promovim dhe Zhvillim të projekteve është zero (0).

Sektori për Monitorim dhe Raportim

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. 1.1Monitorimi i zbatimit të Planit të Kosovës për Efiçiencën e Energjisë;
  1.2 Analizon dhe vlerëson rezultatet për zbatimin e Planit të Kosovës për Efiçiencën e Energjisë;
  1.3 Rekomandimet e nevojshëm në funksion të zbatimit të projekteve dhe programeve në fushën e efiçiencës së energjisë;
  1.4 Zhvillimi dhe mirëmbajtja e bazës së të dhënave në fushën e efiçiencës së energjisë;
  1.5 Koordinimi i bashkëpunimit me nivelin komunal në fushën e efiçiencës së energjisë;
  1.6 Mbështetë Komisionin Certifikues të Auditorëve dhe Menaxherëve të Energjisë;
  1.7 Përgatitja e raporteve periodike të progresit për zbatimin e Planit të Kosovës për Efiçiencën e Energjisë.

 2. Udhëheqësi i Sektorit për Monitorim dhe Raportim raporton tek Drejtori i Përgjithshëm.

 3. Numri i të punësuarve në Sektorin për Monitorim dhe Raportim është dy (2).

Zyrtare e Lartë për Zvillim Monitorim dhe Zbatim të Projekteve:

Bahtie Morina

bahtie.morina@rks-gov.net

038 / 200 / 215 / 50

Zyrtare e Bazës së të Dhënave:

Mirlinda Bajrami

mirlinda.bajrami@rks-gov.net

038 / 200 / 215 / 89