Është mbajtur Trajnimi online për MVP- Në 38 Komuna të Kosovës 04/05/2020

Është mbajtur trajnimi virtual për Platformën për Monitorim dhe Raportim (MVP) ne të gjitha Komunat e Kosovës. Ky është trajnimi i parë i mbajtur në Kosovë për MVP-në. Trajnimi është mbajtur në të dy gjuhët zyrtare të Kosovës.

Programi ndihmon Komunat në llogaritjen e reduktimeve të energjisë dhe CO2 të cilat arrihen nëpërmjet masave të efiçiencës së energjisë. Përfaqësuesit e 38 Komunave, Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë(AKEE) dhe Institucione të tjera morën pjesë në trajnimin që u mbajtë nga Profesor Naser Sahiti dhe Drilon Meha.

Ky trajnim u mbajtë në bashkëpunim të plotë me #GIZ#ORFEE dhe Projekti i EE të GIZ Kosovës dhe mbështetje nga AKEE.

GIZ Open Regional Fund for South-East Europe – Energy Efficiency

04/05/2020

4 hrrhteMtSaj npsm2a0uoncsore20d  · ?? MVP online training for Kosovo municipalities ??The first training on the Monitoring and Verification Platform (MVP) for Kosovo municipalities started today. The software program helps calculate energy and CO2 reductions achieved through energy efficiency measures.Representatives of 11 municipalities, the Energy Efficiency Agency (KEEA), and the Ministries received the training that was held by Professor Naser Sahiti and Drilon Meha. The MVP tool and training is a joint effort of #GIZ#ORFEE and the EE Project of GIZ Kosovo with support of KEEA.

04/05/2020